ქართული სპორტის
სტატისტიკა
 
 
ანალიზი
არაგადამდები დაავადებების (აგდ) გავრცელების ტენდენციები საქართველოში

საქრთველოში აგდ-ს და მათი გამომწვევი რისკ ფაქტორების გავლენის მზარდი ტენდეციებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინებით, გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს: • ქვეყანაში ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობასთან დაკავშირებით მკაფიო პოლიტიკის ჩამოყალიბება; • ისეთი სამოქედო სტარატეგიული დოკუმენტის შემუშავება, რომელიც ხელს შეუწყობს ფიზიკური აქტივობის, როგორც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად აღიარებას, ფიზიკურ და სპორტულ აქტივობაში მოსახლეობის ჩართულობის ამაღლებას და საზოგადოების ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მიმაგრებული ფაილი 1